Tjenester

Vi kan tilby gode løsninger for alle typer oppdrag, enten ved egen opparbeidet kompetanse eller med støtte fra våre leverandører og samarbeidspartnere.
Våre saksbehandlere holder et høyt faglig nivå, de er serviceinnstilt og løsningsorienterte.

Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens.

 • Utviklingen går i en rivende fart.
 • Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå.
 • Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget.
 • Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.

Service, kvalitet og sikkerhet

Øra Elektro AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell.

Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Øra Elektro AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.

Svakstrøm

Vi leverer følgende type anlegg innenfor "svakstrømsfaget":

 • Tele-/data spredenett (alle kategorier). Se produktspekter fra Draka.
 • Fiberkabling: stamnett og horisontalt spredenett fra Alcadon
 • Levering av nettverksutstyr som switcher, routere, fiberconvertere etc.. fra Alcadon
 • Telefonsentraler fra Aastra (Ascotel-sentraler)
 • ITV fra Noby (Everfocus) og/eller IP-basert fra Level-One
 • Innbruddsentraler fra Noby (Satel) og Ulsec AS
 • Adgangsystemer fra Noby og Ulsec AS
 • Brannalarmsentraler fra Eltek og Autronica
 • Porttelefoner fra Qualitronic (Aiphone)
 • AV-anlegg fra Presentations Data

Sterkstrøm

Vi leverer alle typer anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:

 • Serviceoppdrag/ hastesaker.
 • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler.
 • Nybygg bolig/næringslokaler.

Våre hovedleverandører på grossistsiden er Otra NorgeElektroskandia og Solar

§13 Oppbevaring av dokumentasjon

Hva kan du gjøre selv?

Før du vurderer å gjøre elektrisk arbeid selv, tenk over følgende:
Kan det få store konsekevenser for meg og min familie dersom det arbeidet jeg gjør resulterer i brann eller at noen får strøm i seg, og er villig til å ta risikoen?

Etter at du har fått gjort elektriske arbeider av en elektroentreprenør så skal elektroentreprenør gi deg en dokumentasjon i form av "Samsvarserklæring" og "sluttkontrollrapport med måleresultater fra alle sikringskurser det har blitt arbeidet på". Som privatperson har du ikke anledning til å lage noen slik dokumentasjon, ei heller om du får hjelp av en elektromontør som ikke er registrert elektroentreprenør.

Mange som selger eller kjøper boliger i dag opplever feil med det elektriske anlegget. Sannsynligvis er det feil og mangler med over 80 % av landets elektriske anlegg, derav Norges lite hyggelige brannstatistikk. Imidlertid har Gjensidige nor som muligens det eneste forsikringsselskap begynt å rabattere de som får kontrollert sine elektriske anlegg. Kontroller eventuelt ditt forsikringsselskap for spesielle vilkår i så måte. 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg pålegger deg som eier / bruker av elektriske anlegg å sørge for at det elektriske anlegget er i orden til enhver tid.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har informasjon om hva du selv kan utføre. Følg "linken" www.DSB.no for mer informasjon.

§9 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.
Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav. Den som utfører eller endrer anlegg er ansvarlig for at det blir sendt melding som omtalt i § 14. 

Se www.DSB.no/ regelverk for fullstendig oversikt.

Kvalitetspolitikk

For å gjennomføre vår kvalitetspolitikk, retter bedriftens ledelse og alle bedriftens ansatte fokus på de forventninger som kreves av kunder, myndigheter, organisasjoner og ansatte. 

Dette fokus rettes gjennom møter i og med ledelsen, der det settes mål og tidsfrister, gjennom informasjon til ansatte, og gjennom hyppig kontakt med våre kunder. 
Et viktig element for å oppnå våre mål, er utstrakt bruk av vårt kvalitetssikringssystem.

Overordnede kvalitetsmål er:

 • Første gangs kunder blir faste kunder 
 • Våre medarbeidere er inneforstått med vår kvalitetspolitikk og målsetting 
 • Målsetting om 0-feil på produkt ved overlevering 
 • Gjennomføre prosjektet i samsvar med målsettinger i Internkontrollen (HMS)

System for kvailtetsoppnåelse:

For å oppnå våre kvalitetsmål, bruker vi bedriftens kvalitetssikringssystem i alle faser av vår verdiskapning. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på produkt, men også kvalitet i forhold til sikkerhetslovgivningen og de forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge. 

Prosjekter bedriften gjennomfører skal planlegges, styres og gjennomføres ihht Internkontrollsystemet (HMS) og kvalitetssikringssystemet med de prosedyrer og instrukser som gjelder denne type oppdrag. For spesielle prosjektaktiviteter hvor bedriftens Internkontroll- og kvalitetssikringssystem ikke er egnet, eller at dette mangler, skal det utarbeides spesielle prosjektspesifiserte prosedyrer. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakten blir formelt ivaretatt, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasse seg krav i markedet.

Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.Ihht kvalitetssikringssystemets prosedyrer om internrevisjon skal det med planlagte intervaller gjennomføres formelle systemrevisjoner for å bekrefte at kvalitetssikringssystemet blir brukt riktig i prosjektet for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

HMS

Øra Elektro AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i Internkontrollforskriften, (Systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten), fastsatt ved kgl. res. 6. des. 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4 febr. 1997 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.


Kontakt oss

Kontakt oss

Øra Elektro AS     /     Industrivegen 45A     /     6600 Sunndalsøra     /     org.nr 990689830

Utviklet av Imaker as